Mandarin(P): jǐng
Mandarin(Z): ㄐㄧㄥˇ
Cantonese: ging2
------------------------------------------------------------
Definition: cut throat
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [18.5]
Total strokes: 7
Radical: ()
Traditional variant:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+522D
GB 2312: 5657
Cangjie: NMLN
Four-corner Code: 1210
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10332.020
Kang Xi: 0138.281

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — 剄 jǐng (1) (形声。 从刀, 巠声。 本义: 砍头; 割颈) 同本义 [cut the neck; behead] 刭, 刑也。 《说文》。 段注: 刭, 谓断头也。 刭而独鹿弃之法。 《荀子·成相》 北乡自刭。 《史记·魏公子列传》 果北乡自刭。 句卑布裳, 刭而裹之, 藏其身, 而以其首免。 《左传·定公四年》。 杜预注: 司马已死, 刭取其首。 是岁, 入有自刭死以其头献者。 《韩非子·内储说上》 (2) 又如: 刭拔(刭杀); 刭杀(斩杀) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: jing3 解释: 用刀割颈。 玉篇·刀部: “刭, 以刀割颈也。 ”史记·卷七·项羽本纪: “大司马咎、 长史翳、 塞王欣皆自刭汜水上。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — (剄, 刭) jĭng ㄐ〡ㄥˇ 〔《廣韻》古挺切, 上迥, 見。 〕 用刀割頸。 《左傳‧定公四年》: “ 句卑 布裳, 剄而裹之。” 杜預 注: “司馬已死, 剄取其首。” 《漢書‧賈誼傳》: “今令此道順而全安, 甚易, 不肯早為, 已乃墮骨肉之屬而抗剄之, 豈有異 秦 之季世虖!” 顏師古 注: “剄, 割頸也。” 《後漢書‧班超傳》: “其都尉 黎弇 曰: ‘ 漢 使棄我, 我必復為 龜茲 所滅耳。 誠不忍見 漢 使去。 ’因以刀自剄。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — (剄) jǐng (1) ㄐㄧㄥˇ (2) 用刀割颈: 自~。 (3) 郑码: XSBK, U: 522D, GBK: D8D9 (4) 笔画数: 7, 部首: 刂, 笔顺编号: 5412122 …   International standard chinese characters dictionary

 • 刭拔 — (剄拔, 刭拔) 猶剄殺。 《墨子‧天志下》: “民之格者, 則剄拔之。” 畢沅 校注: “勁拔即剄刜。 拔音同‘刜’。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 刭杀 — (剄殺, 刭杀) 斬殺。 《墨子‧非攻下》: “燔潰其祖廟, 剄殺其萬民。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 自刭 — 拼音: zi4 jing3 解释: 割颈自杀。 史记·卷六十五·孙子吴起传: “庞涓自知, 智穷兵败, 乃自刭。 ”唐·白行简·李娃传: “子若弃我, 当自刭以就死。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 抗刭 — (抗剄, 抗刭) 斬首。 《漢書‧賈誼傳》: “今令此道順而全安, 甚易, 不肯早為, 己乃墮骨肉之屬而抗剄之, 豈有異 秦 之季世虖!” 顏師古 注引 應劭 曰: “抗其頭而剄之也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 自刭 — (自剄, 自刭) 1.用刀自割其頸;自殺。 《左傳‧定公十四年》: “﹝臣﹞不敢逃刑, 敢歸死, 遂自剄也。” 《史記‧田儋列傳》: “﹝ 田橫 ﹞遂自剄, 令客奉其頭, 從使者馳奏之 高帝 。” 唐 白行簡 《李娃傳》: “子若棄我, 當自剄以就死。” 2.親自殺人。 《左傳‧哀公十三年》: “ 吳 人告敗於王, 王惡其聞也, 自剄七人於幕下。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 自刭 — zìjǐng [sever the neck by oneself] 刎颈自杀 几自刭死。 宋·文天祥《后序》 …   Advanced Chinese dictionary

 • — (剄, 刭) jĭng ㄐ〡ㄥˇ 〔《廣韻》古挺切, 上迥, 見。 〕 用刀割頸。 《左傳‧定公四年》: “ 句卑 布裳, 剄而裹之。” 杜預 注: “司馬已死, 剄取其首。” 《漢書‧賈誼傳》: “今令此道順而全安, 甚易, 不肯早為, 已乃墮骨肉之屬而抗剄之, 豈有異 秦 之季世虖!” 顏師古 注: “剄, 割頸也。” 《後漢書‧班超傳》: “其都尉 黎弇 曰: ‘ 漢 使棄我, 我必復為 龜茲 所滅耳。 誠不忍見 漢 使去。 ’因以刀自剄。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.